Codi ètic


En el marc de la responsabilitat social de ROURA-ANGLADA, S.A. (en endavant, ROANSA) / ROANSA HABITAT, S.L. (en endavant, ROHAB), la direcció de la mateixa ha elaborat un Pla de Prevenció de Delictes. Fruit de l’anàlisi de riscos portat a terme, i en el marc de les mesures de prevenció i control aprovades i implantades, en destaca el Codi de Conducta, que inclou els Principis Corporatius que regeixen l’actuació de l´empresa i els seus membres.


En aquest sentit, el Codi de Conducta recull el compromís de ROANSA/ROHAB de respectar la legalitat; vetllar per la integritat de les persones, especialment actuant amb subjecció a la normativa de seguretat i salut en el treball i rebutjant tot tipus de situacions discriminatòries, d´abús i/o assetjament; complir amb les obligacions fiscals, de seguretat social i les relatives a la obtenció i aplicació d’ajuts públics; respectar la confidencialitat en l’accés i ús de dades que s’obtinguin en el desenvolupament de l’activitat empresarial; respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual; complir amb la normativa mediambiental; basar les relacions amb clients i proveïdors en els principis de transparència, honestedat, respecte i confiança mutus; i, evitar en la mesura del possible, que es donin situacions de conflicte d’interès.

Així mateix, el Codi de Conducta recull el ferm rebuig de l´empresa a les conductes de corrupció, suborn i blanqueig de capitals.

Per garantir el compliment dels anteriors principis, ROANSA/ROHAB ha nomenat a un Responsable de Compliment Penal (RCP) i ha habilitat el Canal Ètic, a través de l'adreça de correu electrònic: [email protected], que permet de manera confidencial, de bona fe i sense represàlies, comunicar al primer qualsevol incompliment de caire penal.

ROANSA/ROHAB ofereix la possibilitat a tots els seus proveïdors, d’adherir-se al seu Codi de Conducta.
© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies